Γενικά στοιχεία
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πρακτικές ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας διέπονται από το ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ’ αποστάσεως. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Πελατών είναι ασφαλείς, απόρρητες και εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε σε καμία περίπτωση να μην είναι διαθέσιμες στον οποιονδήποτε τρίτο και να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο, εντός του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Επίσης, η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής, στην οποία και οφείλει να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης σε τρίτη επιχείρηση, η Εταιρία απαιτεί και δεσμεύει την επιχείρηση να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, για την εμπορική επικοινωνία με τους Πελάτες, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Φυσικά, για δική του ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Αυτές οι διατάξεις διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και την ανάγκη για ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών του.

Η Εταιρία τηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των Πελατών της, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, για όσο χρονικό διάστημα αυτοί το επιθυμούν. Οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και τη διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά του δεδομένα είναι απαραίτητα μόνο όταν προχωρήσει σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), καθώς και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Επιπλέον, για πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος Cookies. Αυτό αφορά αποκλειστικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και δε συνδέεται με τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Η Εταιρία, τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα, κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τους στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, να μη χορηγήσουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεων (μηνύματα newsletter στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο).