Επιστροφές
Οι επιστροφές εμπορευμάτων δεν επιτρέπονται εκτός αν είναι λάθος φόρτωση ή τιμολόγηση από την εταιρία μας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι επιστροφές χωρίς την έγγραφη έγκριση από την εταιρία μας. Μη εγκεκριμένες επιστροφές δεν θα πιστώνονται. Σε περίπτωση έγκρισης επιστροφών, το εμπορεύματα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους και θα πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη. Δεν θα γίνονται επιστροφές σε προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ή τροποποιηθεί για τις ανάγκες του πελάτη. Καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή και για οποιοδήποτε λόγο μετά το πέρας 30 ημερών από την ημέρα έκδοσης τιμολογίου αγοράς.

Ακυρώσεις
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εργασία ή παραγγελία που δεν είναι σύμφωνη με τους παραπάνω όρους, μερική ή ολική μη πληρωμή παραγγελίας, καθυστέρηση σε πληρωμή, καθώς και σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει υποβληθεί σε νομικές κυρώσεις ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.