Εγγύηση
Η WATERPRO παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα για 1 χρόνο για τα επαγγελματικά και 2 χρόνια τα οικιακά από την ημερομηνία του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών ανταλλακτικών σε περίπτωση αρχικού εργοστασιακού σφάλματος από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή επίσημο τεχνικό προσωπικό στο χώρο του πελάτη, της εταιρίας ή στις εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου αν αυτό κριθεί από την εταιρία απαραίτητο. Περιλαμβάνει τις εργασίες και τυχόν έξοδα αποστολής για τα ανταλλακτικά που χρειάζονται.

Τα ανταλλακτικά φίλτρα καλύπτονται μόνο για εργοστασιακής φύσεως προβλήματα κατά την παραλαβή των προϊόντων. Ο χρόνος ζωής τους εξαρτάται από την ποιότητα του νερού παροχής και τη χρήση. Τα συστήματα φίλτρων πρέπει να συντηρούνται από τους ειδικούς τεχνικούς στους προβλεπόμενους χρόνους (κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 6 μήνες σε κάθε περίπτωση) και να γίνεται χρήση ανταλλακτικών κατάλληλων, τα οποία προμηθεύει ο τοπικός αντιπρόσωπος ή εταιρία.

Για να γίνει χρήση της εγγύησης είναι απαραίτητη η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των ελαττωματικών ανταλλακτικών. Δεν καλύπτονται ζημιές από αμέλεια, κακή χρήση, ακατάλληλη συντήρηση, χρήση σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C, αυξημένη πίεση ή θερμοκρασία, προβλήματα του δικτύου παροχής νερού , προβλήματα του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και γενικά όταν τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν καλύπτονται ανταλλακτικά τα οποία έχουν φθαρεί λόγω χρήσης, έλλειψη συντήρησης ή άλλες περιπτώσεις κακής χρήσης και χρήση εκτός των προδιαγραφών. Η εγγύηση δεν καλύπτει παράγοντες όπως κακή χρήση της συσκευής, έξοδα μεταφοράς για συντήρηση των συσκευών και παράγοντες για τους οποίους η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη (π.χ. αλλαγή κλιματικών συνθηκών, αλλαγή της ποιότητας του νερού παροχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρήση ανταλλακτικών εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή κ.τ.λ.).

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση οποιασδήποτε μετατροπής του συστήματος, ή επέμβασης σε αυτό από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται εντός της εγγύησης είναι στην κατοχή της WATERPRO. Σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος, η εγγύηση ισχύει για το υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επισκευής, όποιο ισχύει τελευταίο. Κάθε ανταλλακτικό που αλλάζεται εντός της εγγύησης, έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 μήνες.

Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή, τα οποία εγείρονται από το συμβόλαιο αγοράς/πώλησης.